Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/z/l/u46486/public_html/vendor/nette/nette/Nette/loader.php on line 29
Obchodné podmienky - Zlaté tehličky
Smart
nákup

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú vydané spoločnosťou RM ASSET s.r.o. so sídlom Laurinská 2, Bratislava 811 01, oddiel Sro, vložka číslo 83517/B, ďalej predávajúci. Tieto obchodné podmienky upravujú uzavretie obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá elektronickou poštou odoslala predávajúcemu svoju objednávku a on ju overil. Predávajúci obchoduje za ceny na svetových trhoch. Ceny sa denne aktualizujú podľa vývoja aktuálnych cien zlata najmä podľa vývoja cien na Londýnskej a medzinárodnej burze s týmito komoditami.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka prostredníctvom mailu, alebo telefónu je záväzná. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Produkty z našej ponuky je možné objednať e-mailom na info@rmasset.sk, alebo telefonicky na čísle +421 911 869 423 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00.

3. Každá objednávka musí obsahovať:

a) fakturačné údaje kupujúceho, e-mail a telefónne číslo pre overenie

b) názov a množstvo objednaných produktov

4. Kupujúci bude kontaktovaný okamžite po prijatí objednávky a bude mu zaslaná zálohová faktúra s aktuálnou cenou podľa burzy, ktorú je nutné uhradiť do 1 hodiny od vystavenia, ideálne vkladom v hotovosti na účet 1184856018/1111 vedený v Unicreditbank a.s., Námestie 1. Mája 18, Bratislava.

5. Po obdržaní objednávky predávajúcim a uhradení zálohovej faktúry je objednávka považovaná za prijatú predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o ďalších krokoch súvisiacich s dodaním tovaru.

6. Predávajúci môže odmietnuť objednávku ak:

a) kupujúci nedodal po opakovanej výzve fakturačné údaje

b) kupujúci v minulosti meškal s úhradou ceny za produkty

c) existujú rozpory s platobnými podmienkami zo strany kupujúceho

Prevádzková doba

Portál zlate-tehlicky.sk je v prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ceny sa aktualizujú podľa Londýnskej burzy a medzinárodnej burzy.

Nákup produktov v prevádzkovej dobe

Pokiaľ objednáte produkty v prevádzkovej dobe, tj. od 9:00 do 16:00 hodín SEČ v pracovné dni, Vaša objednávka je záväzná podľa obchodných podmienok.

Nákup produktov mimo prevádzkovej doby

Ak ste odoslali mailovú objednávku mimo prevádzkovú dobu, teda v dňoch, kedy nie je komoditný trh so zlatom v prevádzke (sobota, nedeľa od 16:00 do 09:00) vybavíme Vašu objednávku v špeciálnom režime. Vaša mailová objednávka obsahuje čas a je teda možné identifikovať, že bola prijatá mimo prevádzkovú dobu. Aj keď sme Vašu objednávku prijali, cena nebola fixovaná. Odoslaním objednávky mimo prevádzkovej doby súhlasíte, že cena bude fixovaná nasledujúci burzový deň o 9:00 ráno bez ohľadu na to, či vzrastie alebo klesne.

Dodacie podmienky a doručenie objednávky

Doba dodania tovaru je stanovená do 15 pracovných dní od dátumu zaplatenia zálohovej faktúry za objednaný tovar na účet predávajúceho. V mimoriadnych prípadoch (napr. zvýšený dopyt) môže dôjsť k predĺženiu termínu dodania. O tejto situácii je však kupujúci informovaný e-mailovou správou alebo telefonicky.

Storno objednávky

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je v prípade produktov, ktorých cena je závislá od pohybu na burze zo zákona nemožné.

Reklamácia a záruka

Reklamácie a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na produkty investičného charakteru (zlato, striebro, diamanty), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu. Pri komoditách investičného charakteru, kvalitu, hmotnosť a pravosť svojou pečaťou garantuje výrobca uvedený na investičnom výrobku (zlaté tehličky, mince).

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 1.9.2012.